In samenwerking met Wareco ingenieurs en Atelier Groen Blauw, werkt Stan.Water aan klimaatadaptatie in het kader van de Wijkvisie voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. In de wijkvisie 2017 – 2037 is klimaatbestendigheid als expliciet thema opgenomen. Dit moet worden doorvertaald naar een uitvoeringsplan voor de wijken, zowel binnen het fysieke als sociale domein.

Werksessie met gemeente en samenwerkingspartners

Stan.Water organiseerde op 3 juli 2017 samen met Wareco ingenieurs een werksessie met een brede vertegenwoordiging van collega’s binnen de gemeente en met de eerste samenwerkingspartners van de gemeente – Intermaris en het hoogheemraadschap. Doelstelling was om op basis van de onderzoeksresultaten van Wareco overeenstemming te bereiken over de kennelijk opgave voor klimaatadaptatie in deze wijken.

Aan de hand van een Mentimeter sessie gaf ik inzicht in de opvattingen en beleving rondom de onderzochte klimaateffecten. Hier twee voorbeelden:

Behalve deze diagrammen, leverde de werksessie ook twee concrete lijsten op van:

  • vragen voor de volgende werksessie
  • uit te nodigen mensen en partijen voor de volgende werksessie

Meer ambassadeurs in de wijk

In een volgende werksessie gaat de gemeente met een bredere groep betrokkenen in de wijk verder op zoek naar kansen en oplossingen die passen bij de wijk. Dit levert hopelijk nog meer ambassadeurs op voor klimaatadaptieve maatregelen in de wijk en meer inzicht in kwetsbaarheden en kansen.

Mooie samenwerking van specialisten

Het eerste inzicht in klimaateffecten verkregen we uit onderzoek door Wareco. Dit leverde goed onderbouwde kaarten op van aandachtsgebieden voor oppervlakkige afstroming van extreme buien, hoge grondwaterstanden, hitte en droogte. In een aantal werksessies vertaalt Atelier Groen Blauw de kwetsbaarheid naar kansen voor de wijken: Wat betekenen de effecten voor het wijkleven en wat kun je er mee / aan doen? Stan.Water zorgt voor een goede verbinding tussen enerzijds de onderbouwde inhoudelijk kennis en anderzijds de (stedenbouwkundig) ontwerpende doorvertaling naar kansen.