Voortvloeiend uit de ondertekening van het Regionaal Manifest Klimaatadaptatie, hebben de verschillende partners (gemeenten, waterschap, provincie en Rijkswaterstaat) in de regio Vallei en Veluwe een Regionaal aanjaagteam samengesteld.

De afspraken die gemaakt zijn in het manifest zijn vooral gericht op het meer samenwerken tussen de partijen en helder krijgen wat er op ons afkomt tot 2020 inzake Klimaatadaptatie. Een logisch gevolg is het aanstellen van een team, bestaande uit leden van de verschillende samenwerkingspartners. Het aanjaagteam gaat onder andere op bezoek bij alle betrokkenen om hun kennis en expertise te delen en zo elkaar te kunnen helpen de doelen uit het manifest na te komen.

Als één van de aanjagers, zet ik me graag in voor het hergebruik van kennis en ervaringen in de regio bij de aanpak van stresstesten, risicodialogen en het opstellen van uitvoeringsplannen per gemeente.