Twaalf samenwerkende gemeenten, Hoogheemraadschap van Delfland en Provincie Zuid-Holland gaan in de versnelling met het thema klimaatadaptatie. Zij hebben daarvoor een versnellingsvoucher gekregen van het Rijk. In 2020 geef ik als procesmanager mede vorm aan deze versnelling.

Klimaatadaptief werken vanaf 2020

In het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (20 november 2018) hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk afgesproken dat zij via stresstesten en risicodialogen in 2020 tot uitvoeringsagenda´s komen met daarin de opgaven en maatregelen voor klimaatadaptatie.

Versnellingsvoucher

Overheden in de regio Delfland constateerden dat procesversnelling nodig is om het klimaatadaptief werken tot stand te brengen. Samenwerking maakt dit mogelijk. Concreet doel voor de samenwerkende overheden is: ervaring opdoen met risicodialogen en het opstellen van een uitvoeringsagenda per gemeente. Hiervoor is rijkssubsidie verkregen in de vorm van een Versnellingsvoucher. Het traject van de versnellingsvoucher is in september 2019 gestart.

Aanpak: verbreden en verdiepen

In oktober 2019 heeft Stan Geurts van Kessel in gesprekken met de individuele deelnemende organisaties de ‘versnellingsbehoefte’ concreter gemaakt. Bij acht van de twaalf gemeenten merkt de contactpersoon op dat ‘het aapje van klimaatadaptatie bij hem/haar op de schouder zit’. Het lukt in die gevallen nog niet naar tevredenheid om het klimaatadaptief werken in de organisatie op gang te krijgen.

De eerste versnellingsopgave is dan ook om binnen gemeenten meer collega’s eigenaarschap en urgentie te laten voelen voor klimaatadaptatie.
Wellicht zo, dat er een ambassadeursteam voor klimaatadaptatie ontstaat in het fysieke en sociale domein van de gemeente.

De volgende stap is om vanuit verschillende werkvelden te verdiepen in klimaateffecten, kwetsbaarheden en kansen. Daarvoor ontwikkelen we met de samenwerkende voucherpartners werkvormen voor dialogen intern met collega’s en extern met gebiedspartners.