STAN GEURTS VAN KESSEL

Gedreven adviseur, projectleider en (programma)manager voor water en klimaatadaptatie in de stad. Creatieve en constructieve gesprekspartner voor (en tussen) overheden, private partijen en particulieren. Met gedegen kennis van de verschillende facetten van het stedelijk water en de gebouwde omgeving. Ik leg verbanden tussen water en andere ruimtelijke opgaven boven- en ondergronds, benut kansen en schakel makkelijk tussen abstracte plannen en praktische oplossingen.

Naast deze werkzaamheden ben ik twee dagen in de week als kerndocent verbonden aan de opleiding Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam.

WERKERVARING

Klimaatadaptatie
Programmatrekker, projectleider en (beleids)adviseur voor water en klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving. Voor verschillende projecten heb ik een verkenning uitgevoerd naar kansen voor klimaatadaptatie en deze uitgewerkt. Daarnaast ben ik voor verschillende gemeenten gesprekspartner voor ambitievorming en het opstellen van beleid ten aanzien van water en klimaatadaptatie. Ik heb beleid uitgewerkt, ook op specifieke onderdelen zoals grondwater- en hemelwaterbeleid. Penvaardig, met aandacht voor zowel de wettelijke kaders als de locale wensen en ambities.

Enkele voorbeelden:

 • Trekker Programma Klimaatadaptatie, gemeente Amersfoort
 • Kader en randvoorwaarden klimaatbestendige herinrichting Den Burg centrum, gemeente Texel
 • Pilot bovengronds afkoppelen percelen, gemeente Leusden
 • Klimaatstresstest De Kruiskamp, gemeente Amersfoort
 • Klimaatbestendige wijkvisie Hoorn-Noord en Venenlaankwartier, gemeente Hoorn (i.s.m. Wareco en Atelier Groen Blauw)
 • Ontwikkeling van de Klimaatadaptatieladder “Hoe klimaatadaptatief zijn we nu eigenlijk?”,  Amersfoort

(projecten uitgevoerd bij Wareco:)

 • Onderzoek kansen voor klimaatadaptatieve herinrichting Bomenwijk, Nieuw-Loosdrecht
 • Pilot kansen voor klimaatadaptatie Leusden-Zuid
 • Onderzoek naar Klimaateffecten in het oppervlaktewater- en grondwatersysteem op Voorne-Putten.
 • Ontwerp klimaatbestendig hemelwatersysteem zonder leidingen; Zaanstad
 • Onderzoek naar grootschalige toepassing van Actief Grondwaterpeilbeheer, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 • Grondwater- en hemelwaterbeleid Nieuwegein
 • Grondwaterbeleid voor o.a. Rijswijk, Krimpen a/d IJssel, Amstelveen
 • Urban Climate Challenge en programma Klimaatbestendige Stad, Wareco

Waterrobuuste nieuwbouw
Adviseur water en bodem voor nieuwbouwplannen. Vanuit het kennisveld water & bodem begeleid ik de planvorming voor diverse gemeenten en projectontwikkelaars. Vroegtijdige inbreng met structuurplannen, via regels in bestemmingsplannen tot en met advies bij de uitwerking in stedenbouwkundig plan en de ontwerpen voor de openbare ruimte. Oplossingsgericht met kennis van de praktische technische mogelijkheden en de belangen van betrokken publieke en private partijen. Specialisme in het realiseren van een duurzaam en klimaatbestendig plan.

Enkele voorbeelden:

 • Klimaatbestendige nieuwbouw en herinrichting Groeneplaats en Vismarkt Den Burg, gemeente Texel.
 • Waterrobuuste principes voor verkaveling en exploitatie nieuwbouw Doornsteeg fase 2, gezamenlijke gebiedseigenaren Doornsteeg.

(projecten uitgevoerd bij Wareco en Ballast Nedam):

 • Waterplan, grondbalans en bouwfasering voor Tongelresche Akkers, Eindhoven
 • Watertoets Centrumgebied Amsterdam-Noord, projectbureau Noordwaarts
 • Begeleiding planuitwerking voor gemeente en aannemer, De Waterkanten, Lisse
 • Verweving landschappelijk ontwerp en waterstructuurplan (pre-bestemmingsplan) en begeleiding verdere planuitwerking voor Doornsteeg, Nijkerk
 • Begeleiding waterstructuurplan en planuitwerking in samenwerking met gemeente en planontwikkelaar voor Zuiderloo, Heiloo.

Aanpak wateroverlast
Projectleider en adviseur voor de aanpak van wateroverlast. Voor gemeenten, waterschappen en particulieren. Ik verken de situatie op basis van gesprekken met betrokkenen. Ik stuur onderzoek aan, interpreteer onderzoeksresultaten met kennis van zaken. Via werksessies en bewonersavonden informeer ik betrokkenen over de situatie, mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen. Vanuit begrip voor de netelige situatie waarin betrokkenen zich bevinden, begeleid ik richting een aanpak voor de overlast. Waarbij ik kennis en ervaring inbreng op de wettelijke context (waterwet en omgevingswet) en op het technisch inhoudelijke vlak van maatregelen.

Enkele voorbeelden (projecten uitgevoerd bij Wareco):

 • Aanpak grondwateroverlast Willemstraat, Bodegraven
 • Maatwerkadviezen wateroverlast en droogteschade, 1e Helmersbuurt, Amsterdam
 • Maatwerkadviezen wateroverlast bij extreme buien, Kastanjelaan, Zwanenburg
 • Maatregelen catalogus wateroverlast souterrainwoningen Lombok en Zeeheldenbuurt, Utrecht
 • Aanpak wateroverlast De Leest, Veghel
 • Aanpak grondwateroverlast Villapark, Eindhoven

OPLEIDING

2000 Technische Universiteit Delft – Civiele techniek, watermanagement

CURSUSSEN

2015 Omgevingswet en Waterwet (Sterk Consulting)
2008 Management Development training (INK)
2005 VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
2005 Communicatie in klantbenadering
2003 Ondernemerschap
2002 Persoonlijke Effectiviteit
2002 Basiscursus Rioolbeheer (PAO)

WERKGEVERS

2017 – heden zelfstandig adviseur Stan . Water, Zeist

 • adviseur en projectleider voor water en klimaatadaptatie in de stad;

2017 – heden kerndocent Hogeschool Rotterdam

 • docent Watermanagement;

2009 – 2017 senior adviseur en vakgroephoofd stedelijk water Wareco, Amstelveen / Deventer

 • projectmanager van consultancy- , ontwerp- en onderzoeksprojecten in het stedelijk water;
 • senior adviseur stedelijk water;
 • leidinggevende van projectleiders en medewerkers;
 • eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van de vakgroep en lid van het managementteam.

2006 – 2009 Hoofd vakgroep Exploitatie & Omgeving bij Brabant Water, Den Bosch

 • kwartiermaker voor deze nieuwe vakgroep;
 • het werven, coachen en aansturen van medewerkers;
 • beleidsontwikkeling voor omgevingsmanagement en assetmanagement van het waterdistributienet;
 • lid sectormanagement.

2001 – 2006 Adviseur/projectleider waterbeheer bij het ingenieursbureau van Ballast Nedam, Nieuwegein

 • projectleider voor waterbeheer en infrastructurele ontwerpen, binnenstedelijk en regionaal;
 • adviseur en ontwerper waterbeheer voor infrastructurele projecten en woningbouwprojecten;
 • productontwikkeling in water & openbare ruimte;

COMPETENTIES

 • Coachend leidinggevende
 • Energieke en constructieve uitvoering van programmamanagement
 • Verbinder
 • Complexe processen en samenwerkingsverbanden ontrafelen
 • Gevoel voor de projectomgeving, bestuurlijk en maatschappelijk
 • Brede kennis van het waterbeheer, over verschillende disciplines en in relatie tot ruimtelijke ordening
 • Kennis van wetgeving binnen het beleidsveld water (waterwet, omgevingswet)
 • Sturen op inhoud met bewaking van proces en resultaat
 • Ontwikkelen van visie en regie houden op de realisatie van die visie
 • Flexibiliteit
 • Communicatief vaardig
 • Penvaardig
 • Organisator