Stan geeft een impuls aan klimaatadaptatie in projecten, beleid en plannen. Van regio- of gemeentebreed programma tot wijkplan.

Als projectleider, adviseur en aanjager van klimaatadaptatie zorg ik samen met gemeenten, waterschappen en andere initiatiefnemers dat klimaatadaptatie op gang komt of wordt versneld. Dat doe ik binnen projecten en organisaties. Bijvoorbeeld door in werksessies ambities uit te werken naar concreet beleid en maatregelen. Of in projecten door samen kansen uit te werken voor een klimaatbestendige inrichting, openbaar en particulier.

Enkele voorbeelden:

 • Quickscan klimaatbestendig herinrichten Rivierenwijk, gemeente Heerhugowaard
 • Klimaatbestendige wijkaanpak Schothorst, gemeente Amersfoort
 • Stappen voor het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, gemeente Delft
 • TRAP2050, gemeente Baarn
 • SCRUM Klimaatadaptatie, gemeente Barneveld
 • Kickstart TRAP2050, gemeente Renkum
 • Klimaatbestendige herinrichting en vervangingsprojecten De Kruiskamp, gemeente Amersfoort
 • Klimaatadaptatie volgens de TRAP2050, gemeente Amersfoort
 • Waterrobuust en klimaatbestendig ontwerp Doornsteeg fase 2 te Nijkerk, particuliere ontwikkelaars
 • Klimaatbestendige herinrichting centrum Den Burg, gemeente Texel
 • Onderzoek naar klimaatbestendige herinrichting Hoorn Noord en Venenlaankwartier, gemeente Hoorn via Wareco ingenieurs

En bovendien (eerder uitgevoerd bij Wareco ingenieurs):

 • Onderzoek kansen voor klimaatadaptatieve herinrichting Bomenwijk, Nieuw-Loosdrecht
 • Pilot kansen voor klimaatadaptatie Leusden-Zuid
 • Klimaatbestendig hemelwatersysteem zonder leidingen; Zaanstad
 • Onderzoek naar grootschalige toepassing van Actief Grondwaterpeilbeheer, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie


Hoe klimaatadaptief werkt uw gemeente al?

Klimaatadaptatie krijgt steeds beter een plek binnen gemeenten en waterschappen. Via allerlei mooie en inventieve voorbeeldprojecten. Niet alleen bij de beheerders van water, riolering en groen, maar ook via buurtprojecten, in de zorg, door woningbouwcorporaties en via nieuwbouwplannen.

En dat moet ook! Want in het Deltaprogamma Ruimtelijke Adaptatie krijgen we de opdracht mee om al in 2020 klimaatadaptatief te zijn met de ‘normale manier van werken’ in onze organisaties.

Zo zorgen we dat in 2050 de Nederlandse steden en dorpen werkelijk klimaatbestendig zijn. En eigenlijk willen we wel weten hoe ver we al op de goede weg zijn. Hoe ver is uw organisatie al? Doorloop met Stan de TRAP2050.

Uw klimaatbestendige project

wateroverlast-voetgangers-rotterdam-nov13

“Elk ruimtelijk project als bouwsteen voor een duurzame en klimaatbestendige stad”.

De crux van klimaatadaptatie is wat mij betreft, om dat geloof handen en voeten te geven in ‘normale’ projecten. Zowel beheerprojecten (onderhoud en vervanging) als nieuwbouw, samen met bewoners en bedrijven. Op basis van uw ambitie, budget en tijd.

Samen met betrokken vakspecialisten geef ik in reguliere projecten een impuls aan klimaatadaptatie door verbinding te maken tussen water en andere ruimtelijke opgaven. Met kennis van de gebiedseigen kenmerken (bodem, water, groen, bebouwing) zoeken we samen naar partijen die mee kunnen werken. Vanuit bijvoorbeeld groen, buurtprojecten of woningbouwcorporaties. Samen werken we concrete kansen uit die passen binnen de kaders van het project.

Meer inspiratie voor klimaatadaptatie in uw project is te vinden bij partijen waarmee ik actief samenwerk in projecten. Kijk eens onder Samenwerking.